Slot machine repair las vegas magazijn


slot machine repair las vegas magazijn

servicing procedures.
Cabinepersoneel) passenger online echt geld android spelen handling office gratis machines book of ra spelen passasiersafhandelingskantoor passenger information list idem/verzorgingslijst (met bijzonderen wensen van passagiers) passenger list passagierslijst passenger loading area instapruimte (op luchthaven) passenger loading bridge slurf/airobrug (op luchthaven) passenger mile passagierskilometer (én pasagier vervoerd over én kilometer) passenger movements passagiersbewegingen passenger oxygen passagierszuurstof passenger.
Kiel(vlak vleugel, staart(vin staartvlak; propellerblad air force base luchtmachtbasis (usaf) Air Force Council luchtmachtraad air force division luchtmachtdivisie air force officer luchtmachtofficier air force planner Air Force Training Officer opleidingsofficier Air Force/air force luchtmacht; luchtleger; luchtmachteenheid; (bijvoorbeeld 8th air force: 8e luchtleger) *air forward airstair.
Indeling van economy class) reservation requirements reserveringsvoorwaarden reserved airspace gereserveerde luchtruimte reserve tank reservetank reservoir reservoir responder beacon antwoordbaken restricted gepersonaliseerde spelen geld horloge area beperkt gebied restricted airspace verboden luchtruim restricted PPL beperkt vliegbrevet resupply herbevoorraden retaliate vergelden retaliation vergelding retaliative bombing vergeldingsbombardement reticketing in-de-plaaststelling retire ook: het.
De luchtstroom) high bypass engine bypassmotor High Command opperbevel high drift factor (slang) onbetrouwbaar (zie drift factor) higher intermediate point idem (iata-term) high-explosive zeer explosief high explosive anti-tank antitankgranaat of antitankraket high frequency HF/hoge frequentie (3-30 MHz) high frequency band(with) high-frequency direction finding HF-richtingpeiling high.RVR) noise abatement lawaaibestrijding noise abatement climb procedure stijgprocedure ter voorkoming van lawaaioverlast noise charge geluidsheffing noise contours geluidscontouren noise limits geluidsgrenswaarden noise map geluidsbelastingkaart noise nuisance geluidsoverlast noise parameters geluidsparameters noise requirements geluidseisen noise standards geluidsnormen no joy (slang) iets niet kunnen zien.In bocht) skin huid(beplating bespanning (van vleugel) skin friction skinny, the (slang) actuele informatie/nieuwtjes (informeel) skirt zoom (van parachute) sky advertizing luchtreclame sky clear heldere lucht sky freighter transportvliegtuig sky jockey gevechtsvlieger sky pilot (slang) luchtmachtpredikant (VS gelicenseerd vlieger (VS) sky scout (slang) luchtmachtpredikant skyjack(ing).Huurvliegtuig) wet wing vleugel met ingebouwde tanks wheel wiel; stuurwiel wheel chock wielblok wheel covering wielkappen wheel door wieldeur wheel load wielbelasting wheel pants wielkappen wheel well wielruimte whip stall steile overtrek/steil overtrekken Whiskey idem/W (de letter W) whiskey charlie (slang) fonetisch voor 'who cares'.Langdurige bombardementen) softland een zachte landing maken soft weapons zachte wapens (elektronische wapensystemen die geen gebruik maken van vernietigende explosieven) solid fuel vaste brandstof solid propellant vaste brandstof solo flight solovlucht sonar (SOund NAvigation Ranging) sonar sonic bang supersone knal sonic barrier geluidsbarrière sonic boom.Weersverschijnselen) severe turbulence hevige turbulentie shackle harpje (zweefvliegen) shaft motoras shaft horsepower asvermogen shallow fog lichte mist shed hangar shell granaat shell fire granaatvuur shift verschuiving; dopplereffect shift (ww) verschuiven (b.v.
Latch klink/grendel late booking laatboeking lateral attitude dwarsstand lateral axis dwarsas lateral control dwarsbesturing lateral mass ratio laterale massaverhouding lateral navigation laterale navigatie lateral path laterale vliegroute lateral velocity zijdelingse snelheid late season naseizoen latitude breedte (geografisch) launch lancering launch (ww) lanceren launch a glider.
Multicombat aircraft multipurpose-vliegtuig multi-engine(d).
Geschatte vertrektijd depressurisation drukverlaging depth diepte depth bomb dieptebom depth charge dieptebom depth charge thrower dieptebomwerper de-rig demonteren descend dalen descending turn dalende bocht descend to dalen naar/tot descend to and maintain.Samenwerking in burgerluchtvaart) intermediate approach idem intermediate approach fix door radiobakens vastgestelde positie waar de intermediate approach begint intermediate landing tussenstop intermediate season tussenseizoen intermediate shaft tussenliggende as/as van de lagedrukspoel intermediate stop tussenstop internal bomb bay intern bommenruim internal combustion engine (interne) verbrandingsmotor internal.Sneeuw, stof of zand) low-energy parts laagenergetische onderdelen lower (ww) neerlaten/neerklappen lower airspace het lagere luchtruim lower wing onderste vleugel low flying laag vliegen/laagvliegend low flying aircraft laagvlieger low frequency LF/lage frequentie (30-300 kHz) low key point checkpunt naast landingsveld low level flight vlucht.Landing) crosswires dradenkruis (in optisch instrument of vizier) CRS zie certificate of release to service cruciform tail (unit) kruisvormige staart cruise kruisvlucht cruise (ww) kruisen/op kruissnelheid vliegen cruise altitude kruishoogte cruise attitude kruisvluchthouding cruise climbing klimmen op kruissnelheid cruise control cruisecontrol cruise mach number kruis-machgetal.(vaak gaat het hierbij om een nachtjager) all-weather aircraft allweather-vliegtuig all-weather fighter allweather-jager all-weather helicopter allweather-helikopter all-weather interceptor all-weather operation allweather-missie aloft tijdens de vlucht; in de lucht Alpha alfa/A (de letter A) alpha alfa; ook angle of attack: vleugelinvalshoek alpha hinge zwaaischarnier alpha limit.Van lading) shimmy wielslingering shimmy damper shimmydemper shit hot (slang) complimentje klasse' shock absorber schokbreker shock absorber rope voorloopstuk shock absorption schokdemping shock drag golfweerstand shock stall schokgolfweerstand shock wave schokgolf shoe (slang) (afkorting van 'blackshoes grondpersoneel (vliegers dragen bruine shoenen) shoot and scoot verrassingsaanval.


Sitemap